گاوبازی در عربستان

عربستان سعودی در حال بررسی گزینه های پیشبرد صنعت تفریحات سالم در این کشور است که از جمله برگزاری مسابقات بسکتبال و گاوبازی به سبک اسپانیایی است.