خشم رسانه های مسیحیت تبشیری از تبلیغ روحانیت شیعه در مراسم اربعین !

خشم رسانه های مسیحیت تبشیری از تبلیغ روحانیت شیعه در مراسم اربعین !                    
اربعین به یکی از بزرگ ترین اجتماعات و راهپیمایی های مذهبی جهان تبدیل شده و چشم های بسیاری را به خود خیره نموده است.

به گزارش سدید آنلاین؛ اربعین به یکی از بزرگ ترین اجتماعات و راهپیمایی های مذهبی جهان تبدیل شده و چشم های بسیاری را به خود خیره نموده است.