سوالات عالم سنی از استادش درباره شیعه (بخش سیزدهم)
تاریخ ارسال:1396/08/02 09:38:10 ق.ظ| تعداد بازدید:124

در این سری از فتونیوزهای پیش رو با برخی از سوالاتی که در خصوص تشیع و اهل تسنن مطرح است آشنا می شویم و در ادامه پاسخ آن ها بر مبنای روایات و احادیث مستند را دریافت میکنیم.

سوالات عالم سنی از استادش درباره شیعه (بخش دوازدهم)
تاریخ ارسال:1396/08/02 09:13:05 ق.ظ| تعداد بازدید:122

در این سری از فتونیوزهای پیش رو با برخی از سوالاتی که در خصوص تشیع و اهل تسنن مطرح است آشنا می شویم و در ادامه پاسخ آن ها بر مبنای روایات و احادیث مستند را دریافت میکنیم.

سوالات عالم سنی از استادش درباره شیعه (بخش یازدهم)
تاریخ ارسال:1396/08/02 08:57:46 ق.ظ| تعداد بازدید:126

در این سری از فتونیوزهای پیش رو با برخی از سوالاتی که در خصوص تشیع و اهل تسنن مطرح است آشنا می شویم و در ادامه پاسخ آن ها بر مبنای روایات و احادیث مستند را دریافت میکنیم.

سوالات عالم سنی از استادش درباره شیعه (بخش دهم)
تاریخ ارسال:1396/08/01 12:20:21 ب.ظ| تعداد بازدید:133

در این سری از فتونیوزهای پیش رو با برخی از سوالاتی که در خصوص تشیع و اهل تسنن مطرح است آشنا می شویم و در ادامه پاسخ آن ها بر مبنای روایات و احادیث مستند را دریافت میکنیم.

سوالات عالم سنی از استادش درباره شیعه (بخش نهم)
تاریخ ارسال:1396/08/01 12:00:55 ب.ظ| تعداد بازدید:97

در این سری از فتونیوزهای پیش رو با برخی از سوالاتی که در خصوص تشیع و اهل تسنن مطرح است آشنا می شویم و در ادامه پاسخ آن ها بر مبنای روایات و احادیث مستند را دریافت میکنیم.

12345678910...