سرگذشت دختر 13 ساله ای که اسیر اتصالات شیطانی شد!

نجات یافتگان از حلقه تجربه های متفاوت و غم انگیزی از حضور در این فرقه دارند که قابل توجه می باشد!

سرگذشت دختر 13 ساله ای که اسیر اتصالات شیطانی شد!