زندگی هایی که بر باد رفتند...

نجات یافتگان از حلقه تجربه های متفاوت و غم انگیزی از حضور در این فرقه دارند که قابل توجه می باشد!

زندگی هایی که بر باد رفتند...