روح مادر بزرگت در وجود توست!!!

نجات یافتگان از حلقه تجربه های متفاوت و غم انگیزی از حضور در این فرقه دارند که قابل توجه می باشد!

روح مادر بزرگت در وجود توست!!!