توجیهی به نام برون ریزی

نجات یافتگان از حلقه تجربه های متفاوت و غم انگیزی از حضور در این فرقه دارند که قابل توجه می باشد!

توجیهی به نام برون ریزی