عنکبوت دکان دار/ فشار قبر در عرفان حلقه

نگاه طاهری در خصوص فشا قبر انحرافی بوده و متضاد با نگاه اسلامی می باشد.

عنکبوت دکان دار/ فشار قبر در عرفان حلقه