زندگی بر باد رفته / قسمت اول

در این مجموعه صوتی با زندگی مادری از رفسنجان آشنا خواهیم شد که با ورود به دام عرفان حلقه فرزند خود را نیز به نابودی رساند.

زندگی بر باد رفته / قسمت اول