جوینده ی عرفانی که سر از تیمارستان درآورد

دراین مجموعه صوتی روایتی از زندگی جوانی را میشنویم که با ورود در عرفان حلقه سر از تیمارستان درآورده است.

جوینده ی عرفانی که سر از تیمارستان درآورد