کیسه هوای چندگانه هیوندای؛ جلوگیری از آسیب سرنشینان در برخورد ثانویه

کیسه هوای چندگانه هیوندای؛ جلوگیری از آسیب سرنشینان در برخورد ثانویه

هیوندای در راستای افزایش ایمنی محصولات خود، سیستم کیسه‌ هوای چندبرخوردی را برای کاهش تلفات تصادف ثانویه معرفی کرد.